woensdag 31 augustus 2011

Postcrossing meeting: Meeting a Kiwi in Brussels (28.08.2011)


Het begon allemaal met een berichtje van een mede Postcrosser uit Nieuw Zeeland. Ze liet weten dat ze door Europa ging reizen en vroeg wie er zin had om haar te ontmoeten in Brussel. Het duurde niet lang voordat er een echte meeting op touw was gezet. 14 mensen ontmoetten elkaar in het centraal station om samen de dag door te brengen.
Na de lunch in het park gingen we eerst naar het Koninklijk Paleis. Spijtig genoeg was het binnen niet toegestaan om foto’s te nemen (domme regel). Dus kochten de meesten van ons postkaartjes met afbeeldingen van enkele kamers. Het Paleis is schitterend en tijdens de zomer gratis te bezoeken. Het duurde niet lang voor we weer buiten stonden, maar ik heb geen moment spijt dat we zijn gaan kijken.
Degenen die Manneken Pis wilden gaan bekijken lieten de rest van de groep (mij inclusief) achter op de Grote Markt. We gingen al naar het restaurant waar we later zouden eten om kaartjes te schrijven op het terras. Plotseling voelden we regendruppels, in enkele seconden raapten we alles bij elkaar en verhuisden naar binnen, de postkaartjes mochten niet beschadigd raken natuurlijk, haha. Toen de groep weer compleet was, gingen we door met kaartjes schrijven, adressen uitwisselen, praten en foto’s nemen omdat niet iedereen zou blijven voor het avondeten. In totaal schreven we 243 kaartjes, niet slecht, toch?    It all started with a small note from a fellow postcrosser from New Zealand. She said that she would be travelling through Europe and asked who would like to meet her in Brussels. Of course it didn’t take long before a real meeting was born. 14 people met at the central station to spend the day together.
After lunch in the park, we started by going to the Royal Palace. Unfortunately we were not allowed to take pictures inside (such a stupid rule). So most of us bought postcards which showed some of the rooms.  The Palace is beautiful and during the summer free to visit. It didn’t take us really long to walk through the rooms, but I don’t regret for a second that we went to see it.
Those who wanted to see Manneken Pis left the rest of the group (including me) at the ‘Grote Markt’. We went to the restaurant where we would eat later and already started to write cards on the terrace. Suddenly we felt some raindrops, within seconds we gathered everything and moved inside, nothing was allowed to harm the postcards of course, haha. When everybody joined the group again, we continued writing cards, exchanged addresses, talked and took pictures because not everybody would stay for dinner. In total we wrote 243 cards, not bad, don’t you think?

Vase Room

Long Gallery

Goya Room

Venice Staircase

Large White Drawing Room

vrijdag 26 augustus 2011

Bezoek van Angel, mijn penvriendin van Taiwan (11 augustus – 20 augustus 2011)

Dag 1, donderdag (11 augustus): Angel arriveerde twee uur later in Herentals, ze had ’s morgens haar vliegtuig gemist. Gelukkig werkte de internetverbinding op de luchthaven zodat ze ons een berichtje kon sturen. En goed dat ik facebook controleerde voor we vertrokken om haar op te pikken.
In de namiddag hebben we een bezoek aan de St. Dimpna kerk gebracht. Ik probeerde zo goed mogelijk het, Nederlandstalige, bezoekersgidsje te vertalen, maar omdat ik niet kan zeggen dat ik vaak religieuze termen in het Engels (of het Nederlands, eerlijk gezegd) gebruik, was dat toch een beetje te moeilijk.


Dag 2, vrijdag: We zijn naar Brussel geweest, de hoofdstad kan natuurlijk niet ontbreken wanneer je België bezoekt. We namen een b-dagtrip (een combiticket trein plus toeristische attracties). We hadden wat moeilijkheden met het vinden van het Muziek instrumenten Museum en het Museum voor Schone Kunsten. Het Mim was zeer interessant, aan de ingang krijg je een koptelefoon die je in zwarte doosjes kan steken die naast de vitrines met instrumenten zijn geïnstalleerd. Je kan dan luisteren naar korte stukjes muziek die met elk instrument zijn gespeeld. Als je alles wilt beluisteren, dan ben ik zeker dat je een hele namiddag kwijt bent in het museum. Omdat we laat in de ochtend waren aangekomen, is het geen verrassing dat we enkele instrumenten oversloegen toen we merkten hoe laat het was en hoe onze maag rommelde, haha.
Na de middag zijn we naar de Koninklijke Musea van Schone Kunsten geweest, meer specifiek het Museum voor Historische Kunst. Er bevindt zich een uitgebreide collectie van schilderijen, beeldhouwwerken en tekeningen van de 15de tot de 18de eeuw.
Na het museum hebben we nog een korte wandeling door Brussel gemaakt. We zijn een kijkje gaan nemen op de Grote Markt en bij Manneken Pis. Natuurlijk hebben we ook kaartjes gekocht voor Postcrossing en privé collecties.


Dag 3, zaterdag: Het weer was te slecht om iets te doen. We hebben de hele namiddag  geslapen, haha.

Dag 4, zondag: ’s Namiddags hebben we naar films over ‘Sissi’, met Romy Schneider gekeken.

Dag 5, 15 augustus, O.L.V. Hemelvaart: Dit is een officiële feestdag, dus alles was dicht. Maar omdat het mooi weer was, zijn we een kijkje gaan nemen in de omgeving. We zijn naar Herentals geweest, waar we een wandeling hebben gemaakt in het park van het kasteeltje ‘Le Paige’ en ook naar het Begijnhof zijn geweest.
Daarna zijn we naar de abdij van Tongerlo getrokken. We hadden geluk, het boekenwinkeltje daar was open, dus we konden, opnieuw, kaartjes kopen en zoetigheden van een lokaal bakkerijtje.


Dag 6, dinsdag: We hebben Bokrijk bezocht, een openluchtmuseum waar je terug gaat naar 1911, je kan huisjes bezoeken en ambachten bekijken. In enkele huisjes leven er mensen (acteurs) zoals ze dat in 1911 zouden gedaan hebben. Je kan horen hoe de boerin instructies geeft aan de meid, je kan gaan luisteren naar de preek van de pastoor, enz.   
copyright deze foto, ik!

Dag 7, woensdag: Spijtig genoeg had ik in de namiddag een afspraak, dus kon ik nergens naartoe. Terwijl ik weg was, ging Angel alleen op wandel door Geel. We hadden haar een gidsje meegegeven met een kaart waarop de wandeling stond aangeduid. Aangezien ze veilig is thuis geraakt, neem ik aan dat ik het aan iedereen kan aanraden, haha.

Dag 8, donderdag: Tijd om naar Antwerpen te gaan, mijn favoriete stad in België. Voor de middag zijn we naar enkele (museum)winkeltjes geweest om kaartjes te kopen. ’s Middags hebben we bij Désiré de Lille gegeten, als je van zoet houdt is dit ‘the place to be’. Ik stond versteld van hoeveel Angel kon eten!
’s Namiddags stond het MAS op het programma (ik heb al een penvriendin naar die museum meegenomen), omdat het Museum voor Schone Kunsten dicht is voor renovaties.


Dag 9, vrijdag: Toen we het station binnenkwamen, zei de beambte achter het loket: ‘Hey, daar zijn ze weer, waar gaan jullie deze keer naartoe?’ (Het was al de 4de keer op een week dat hij ons zag, haha). Deze keer namen we de trein naar Gent, waar we het, kan je het al raden?, Museum voor Schone Kunsten bezochten! Het was al lang duidelijk dat Angel en ik dezelfde smaak hebben op gebied van kunst, hoe jonger de schilderijen werden, hoe sneller we wandelden, haha.
We hadden nog wat tijd over voor we de trein terug naar huis moesten nemen, dus wilde ik het speelgoedwinkeltje dat ik op de heenweg had gezien wat beter bekijken. Opeens merkten we dat ze er kaartjes verkochten! Mooie kaartjes met illustraties van kinderboeken, onweerstaanbaar natuurlijk!


Dag 10, zaterdag (20 augustus): De trein van 7.11u. vertrok met Angel richting luchthaven. Het leek nog maar gisteren dat we haar hadden opgepikt.                                                                                               

donderdag 25 augustus 2011

Visit from Angel, my pen-friend from Taiwan (11th of August – 20th of August 2011)

Day 1, Thursday (August 11): Angel arrives two hours late in Herentals, she missed her plane in the morning. Luckily the internet connection on the airport worked properly, so she could warn us. And glad I checked facebook before we left to pick her up.
We visited the St. Dimpna Church in the afternoon. I tried to translate as much as I could from the, Dutch, little guidebook, but since I can’t say I use religious related terms in English (or in Dutch for that matter) a lot, it was a bit too difficult.


 
Day 2, Friday: We went to Brussels, the capital can not be neglected when you visit Belgium of course. We took a b-dagtrip (combo-ticket train plus tourist attractions). We had some difficulties with finding the Musical instruments Museum and the Museum of Fine Arts. The Mim was really interesting, at the entrance you receive a headphone which you can plug in little black boxes that are installed next to the show cases with instruments. You can listen to a short piece of music played with every instrument. If you want to hear them all, I’m sure you can spend an entire afternoon in the museum. Since we arrived late in the morning, it is no surprise we skipped some instruments when we noticed the time and the growling of our stomach, haha.
After lunch we went to the Royal Museums of Fine Arts, more specifically the Museum of Ancient Art.  It houses an extensive collection of paintings, sculptures and drawings from the 15th to the 18th century.
When we left the museum, we went for a short walk through Brussels. We took a look at the ‘Grote Markt’ and ‘Manneken Pis’. Of course we also bought postcards for Postcrossing and private collections.


Day 3, Saturday: The weather was too bad to do something, we slept the whole afternoon, haha.

Day 4, Sunday: We spent the afternoon watching movies about ‘Sissi’ with Romy Schneider.

Day 5, 15th of August, holiday Assumption of Mary: Because this is an official public holiday, everything was closed. But the weather was nice so we went out to look around the area. We went to Herentals, where we walked around in the park from the little castle ‘Le Paige’ and also walked to the ‘Begijnhof’ (Béguinage).
Then we went to the ‘Abdij van Tongerlo’(Abbey of Tongerlo). We were lucky, the bookshop there was open, so we could buy, again, postcards and some sweets from a local bakery.


                                                                                                 
Day 6, Tuesday: We visited Bokrijk, an open air museum in which you go back to 1911, you can visit houses and see craft trades. In some houses people (actors) live the way they would in 1911 as well. You can hear the farmer’s wife tell the maid what to do, you can listen to the pastor’s sermon, etc.

copyright this pic, me!

Day 7, Wednesday: Unfortunately, I had an appointment in the afternoon so I couldn’t go anywhere.  During the time I was out, Angel went on her own on a walk through Geel. We gave her a little guidebook with a map on which the walk was pointed out. Since she managed to get home safely, I guess I can recommend it to everyone, haha.Day 8, Thursday: Time to go to Antwerp, my favourite city in Belgium. Before lunch we went to some (museum)shops to buy cards. We had our lunch at Désiré de Lille, if you have a sweet tooth this is the place to be. Angel impressed me with how much she could eat!
In the afternoon we went to the MAS (I already took a pen-friend to this museum), because the Museum of Fine Arts is closed for renovations.Day 9, Friday: When we entered the train station, the man behind the counter said:‘Hey there they are again, where are you going this time?’(It was the 4th time that week he saw us, haha). This time the train took us to Gent, where we visited, can you guess? The Museum of fine arts! It was clear by then that Angel and I have the same taste when it comes to art, the younger the paintings, the faster we walked, haha.
We had some time left before we had to take the train back home, so I wanted to check out the toy store I noticed when we walked to the museum. When we took a closer look we suddenly saw they were selling postcards! It were beautiful postcards with illustrations from children’s books, irresistible of course!

   
Day 10, Saturday (August 20): The 7h 11 am train in Herentals took Angel to the airport. It felt like yesterday we picked her up.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...